Voorwaarden en Condities

Op de verkoop en aankoop van diensten via onze website zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van SGS van toepassing, aangevuld met de Digitale Verkoopvoorwaarden van SGS en de Specifieke Voorwaarden (gezamenlijk de "Gebruiksvoorwaarden"). In geval van tegenstrijdigheid hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang.

U wordt gevraagd uitdrukkelijk met deze voorwaarden in te stemmen voordat u een bestelling op onze website plaatst.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U DE WEBSITE OF DE DIENSTEN NIET OPENEN OF GEBRUIKEN.

Algemene verkoopvoorwaarden van SGS Digital

1. Inleiding

(a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en aankoop van diensten via onze website.

2. Interpretatie

(a) In deze bepalingen en voorwaarden:

(1) "wij": SGS Société Générale de Surveillance SA, SGS Digital SA of een van de gelieerde ondernemingen van SGS SA; en

(2) "u": onze klant of potentiële klant,

en "wij", "onze" en "uw" moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

3. Bestelprocedure

(a) De reclame voor producten op onze website is eerder een "uitnodiging tot aankoop" dan een contractueel aanbod.

(b) Er komt geen contract tot stand tussen u en ons, tenzij en totdat wij uw bestelling accepteren in overeenstemming met de procedure zoals uiteengezet in dit Artikel 3.

(c) Om een contract aan te gaan via onze website om producten van ons te kopen, moeten de volgende stappen worden genomen: u moet de producten die u wilt kopen toevoegen aan uw winkelwagentje, en vervolgens doorgaan naar de kassa; u moet uw bestelling en uw instemming met de voorwaarden van dit document bevestigen; u wordt doorgestuurd naar de website van onze betalingsdienstaanbieder, en onze betalingsdienstaanbieder handelt uw betaling af; wij sturen u vervolgens een eerste bevestiging; en zodra wij hebben gecontroleerd of wij aan uw bestelling kunnen voldoen, sturen wij u ofwel een orderbevestiging (op welk moment uw bestelling een bindend contract wordt) of wij bevestigen per e-mail dat wij niet aan uw bestelling kunnen voldoen.

4. Producten

(a) De volgende soorten diensten zijn of kunnen van tijd tot tijd beschikbaar zijn op onze website: NGO Attestatie; Transparency-One abonnement

(b) Wij kunnen de op onze website beschikbare diensten periodiek wijzigen, en wij verbinden ons er niet toe een bepaalde dienst of een bepaald type dienst te blijven leveren.

5. Prijzen

(a) Onze prijzen staan vermeld op onze website.

(b) Wij zullen van tijd tot tijd de prijzen op onze website wijzigen, maar dit zal geen invloed hebben op contracten die eerder van kracht zijn geworden.

(c) Alle in deze voorwaarden of op onze website genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

(d) Het is mogelijk dat de prijzen op de website onjuist zijn; dienovereenkomstig zullen wij de prijzen verifiëren als onderdeel van onze verkoopprocedures, zodat de juiste prijs aan u zal worden meegedeeld voordat het contract van kracht wordt.

(e) Het is mogelijk dat u naast de prijs van de producten een leveringskost moet betalen, die u zal worden meegedeeld voordat het verkoopcontract in werking treedt.

6. Betalingen

(a) U moet, tijdens het afrekenen, de prijzen betalen van de diensten die u bestelt.

(b) Betalingen kunnen worden gedaan via een van de toegestane methoden die van tijd tot tijd op onze website worden vermeld.

(c) Als u nalaat om ons enig bedrag te betalen dat verschuldigd is onder deze voorwaarden in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden, dan kunnen wij de bestelde diensten inhouden en/of door schriftelijke kennisgeving aan u op elk gewenst moment de koopovereenkomst voor de diensten annuleren.

(d) Als u een onterechte credit card, debit card of andere charge-back doet, dan bent u verplicht om ons, binnen 7 dagen na de datum van ons schriftelijk verzoek, te betalen

(1) een bedrag gelijk aan het bedrag van de charge-back;

(2) alle kosten van derden die door ons zijn gemaakt in verband met de charge-back (inclusief kosten gemaakt door onze of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever);

(3) een administratievergoeding van EUR 25,00 exclusief BTW; en

(4) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven voor het terugvorderen van de bedragen waarnaar in dit artikel 6.4 wordt verwezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en incassokosten),

en om twijfel te voorkomen, indien u de bron van een boeking op uw kaartuittreksel of ander financieel uittreksel niet herkent of zich deze niet herinnert, en als gevolg daarvan een terugboeking doet, zal dit een ongerechtvaardigde terugboeking vormen voor de doeleinden van deze Sectie 6 (b)

7. Leveringen

(a) Ons beleid en onze procedures met betrekking tot de te leveren goederen worden uiteengezet in dit Artikel 7.

(b) Wij zullen ervoor zorgen dat de te leveren producten worden geleverd zoals u tijdens het betalingsproces hebt aangegeven.

(c) Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw producten te leveren op of voor de datum voor levering vermeld in de orderbevestiging of, indien geen datum is vermeld in de orderbevestiging, binnen 7 dagen na de datum van de orderbevestiging; wij garanderen echter geen levering op deze datum.

8. Garanties en verklaringen

(a) U garandeert en verklaart ons dat:

(1) u wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten;

(2) u de volledige bevoegdheid, macht en capaciteit hebt om in te stemmen met deze algemene voorwaarden; en

(3) alle informatie die u aan ons verstrekt in verband met uw bestelling waarheidsgetrouw, accuraat, volledig en niet-misleidend is.

(b) Wij garanderen u dat:

(1) wij het recht hebben om de diensten die u koopt te verkopen; en

(2) de diensten die u koopt overeenkomen met de beschrijving die op onze website is gepubliceerd.

(c) Al onze garanties en verklaringen met betrekking tot de levering van diensten worden uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn alle andere garanties en verklaringen uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Uitsluitingen van aansprakelijkheid

(a) Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

(b) Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

(c) Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verlies of corruptie van gegevens, database of software.

10. Annulering van Bestellingen

(a) Alle bestellingen zijn definitief en u kunt een contract niet annuleren om welke reden dan ook of een terugbetaling verkrijgen nadat de bestelling is gedaan.

(b) Wij kunnen echter een contract onder deze voorwaarden onmiddellijk annuleren, door u een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te sturen, als:

(1) u nalaat om op tijd en volledig elk bedrag te betalen dat aan ons verschuldigd is onder dat contract; of

(2) u enige inbreuk op dat contract pleegt.

(c) Wij kunnen een contract onder deze voorwaarden door schriftelijke kennisgeving aan u opzeggen indien:

(1) u ophoudt handel te drijven;

(2) u insolvent wordt of niet in staat bent uw schulden te betalen in de zin van de insolventiewetgeving die op u van toepassing is;

(3) een persoon (met inbegrip van de houder van een last of een ander zekerheidsrecht) wordt aangesteld om het beheer van of de zeggenschap over uw bedrijf of activa geheel of gedeeltelijk over te nemen, of een kennisgeving van een voornemen om een dergelijke persoon aan te stellen wordt gedaan of documenten met betrekking tot een dergelijke aanstelling bij een rechtbank worden ingediend;

(4) de mogelijkheid van uw schuldeisers om actie te ondernemen om hun schulden af te dwingen wordt opgeschort, beperkt of verhinderd, of sommige of al uw schuldeisers accepteren, bij overeenkomst of op grond van een rechterlijke uitspraak, een bedrag dat lager is dan de bedragen die aan hen verschuldigd zijn ter voldoening van die bedragen; of

(5) er een proces wordt aangespannen dat ertoe kan leiden dat u wordt ontbonden en uw activa worden verdeeld onder uw schuldeisers, aandeelhouders of andere contribuanten.

(d) Wij kunnen een contract onder deze voorwaarden door schriftelijke kennisgeving aan u annuleren als wij verhinderd worden om dat contract uit te voeren door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet beschikbaar zijn van grondstoffen, onderdelen of producten, of een stroomstoring, een arbeidsconflict waarbij een derde partij betrokken is, overheidsvoorschriften, brand, overstroming, rampen, rellen, terroristische aanslagen of oorlog.

11. Gevolgen van orderannulering

(a) Indien een contract onder deze voorwaarden wordt geannuleerd in overeenstemming met Sectie 10. (b) zullen wij ophouden een order te plaatsen onder deze voorwaarden:

(1) zullen wij ophouden enige verplichting te hebben om de deliverables te leveren die nog niet geleverd zijn op de datum van annulering; en

(2) zult u, indien van toepassing, verplicht blijven te betalen voor diensten die op de datum van annulering zijn uitgevoerd.

12. Toepassingsgebied

(a) Deze algemene voorwaarden vormen of bewerkstelligen geen overdracht of licentie van enige intellectuele eigendomsrechten.

(b) Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het in licentie geven van werken (met inbegrip van software en literaire werken).

13. Wijziging

(a) Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

(b) Een herziening van deze algemene voorwaarden zal van toepassing zijn op contracten die op enig moment na het tijdstip van de herziening zijn aangegaan, maar zal geen invloed hebben op contracten die vóór het tijdstip van de herziening zijn gesloten.

14. Overdracht

(a) U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

(b) U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen, in onderaanneming geven of anderszins behandelen.

15. Geen verklaring van afstand

(a) Geen enkele schending van een bepaling van een contract onder deze algemene voorwaarden zal worden kwijtgescholden, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partij die niet in overtreding is.

(b) Geen verklaring van afstand van een schending van een bepaling van een contract onder deze voorwaarden zal worden opgevat als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een andere schending van die bepaling of een schending van een andere bepaling van dat contract.

16. Scheidbaarheid

(a) Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

(b) Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden rechtmatig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou zijn geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van de bepaling van kracht.

17. Rechten van derden

(a) Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om voordeel te bieden aan of afdwingbaar te zijn door een derde partij.

(b) De uitoefening van de rechten van de partijen op grond van een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

18. Onze gegevens

(a) Deze website is eigendom van en wordt beheerd door SGS, Société Générale de Surveillance SA

(b) Wij zijn geregistreerd in Zwitserland en onze maatschappelijke zetel is gevestigd te 1, Place des Alpes - CH 1211 Genève 1

(c) U kunt contact met ons opnemen

(1) via het contactformulier op onze website; of

(2) per e-mail, op online.services@sgs.com.

Algemene servicevoorwaarden van SGS

1. Algemeen

(a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij deze in strijd zijn met (i) de regelgeving inzake diensten die worden verleend namens regeringen, overheidsinstanties of andere openbare entiteiten of (ii) de dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving, zijn op alle aanbiedingen of diensten en alle daaruit voortvloeiende contractuele relatie(s) tussen een van de aan SGS SA gelieerde ondernemingen of een van hun agenten (elk een "Onderneming") en de Klant (de "Contractuele relatie(s)") deze algemene voorwaarden voor dienstverlening (hierna de "Algemene Voorwaarden") van toepassing.

(b) De Vennootschap kan diensten verrichten voor personen of entiteiten (privé, publiek of gouvernementeel) die opdrachten verstrekken (hierna de "Cliënt").

(c) Behoudens voorafgaande schriftelijke andersluidende instructies van de Cliënt is geen enkele andere partij gerechtigd instructies te geven, met name over de omvang van de diensten of de levering van de rapporten of certificaten die daaruit voortvloeien (de "Rapporten van Bevindingen"). De Cliënt machtigt de Vennootschap hierbij onherroepelijk om Rapporten van Bevindingen aan een derde te leveren indien de Cliënt hiertoe opdracht heeft gegeven of, naar zijn keuze, indien dit impliciet volgt uit omstandigheden, handelsgebruik, gewoonte of praktijk.

2. 2. Verlening van Diensten

(a) De Onderneming zal diensten verlenen met gebruikmaking van redelijke zorg en vakmanschap en in overeenstemming met de specifieke instructies van de Cliënt zoals bevestigd door de Onderneming of, bij gebreke van dergelijke instructies:

(1) de voorwaarden van een standaardbestelformulier of standaardspecificatieblad van de Onderneming; en/of

(2) relevante handelsgebruiken, gewoonten of praktijken; en/of

(3) de methoden die het Bedrijf passend acht op technische, operationele en/of financiële gronden.

(b) Informatie vermeld in rapporten van bevindingen is afgeleid van de resultaten van inspectie- of testprocedures die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de Cliënt, en/of onze beoordeling van dergelijke resultaten op basis van technische normen, handelsgebruiken of -praktijken, of andere omstandigheden die naar onze professionele mening in aanmerking moeten worden genomen.

(c) Rapporten van Bevindingen, uitgegeven naar aanleiding van het testen van monsters, bevatten enkel de opinie van de Vennootschap over die monsters en drukken geen opinie uit over de partij waaruit de monsters getrokken werden.

(d) Indien de Klant vraagt dat de Vennootschap getuige zou zijn van een tussenkomst van een derde, aanvaardt de Klant dat de Vennootschap als enige verantwoordelijk is om aanwezig te zijn op het ogenblik van de tussenkomst van de derde en om de resultaten van de tussenkomst door te geven, of het bestaan ervan te bevestigen. De Klant stemt ermee in dat de Vennootschap niet verantwoordelijk is voor de staat of de ijking van de gebruikte apparatuur, instrumenten en meettoestellen, de toegepaste analysemethodes, de kwalificaties, handelingen of nalatigheden van het personeel van derden of de analyseresultaten.

(e) De door de Maatschappij afgeleverde rapporten van bevindingen zullen enkel de feiten weergeven zoals door haar opgetekend op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de ontvangen instructies of, bij ontstentenis van dergelijke instructies, binnen de grenzen van de toegepaste alternatieve parameters zoals voorzien in artikel 2(a). De Vennootschap is niet verplicht te verwijzen naar, of verslag uit te brengen over, feiten of omstandigheden die buiten de specifieke ontvangen instructies of de toegepaste alternatieve parameters vallen.

(f) De Vennootschap kan de uitvoering van alle of een deel van de diensten delegeren aan een agent of onderaannemer en de Klant machtigt de Vennootschap om alle voor die uitvoering noodzakelijke informatie aan de agent of onderaannemer mee te delen.

(g) Indien de Vennootschap documenten ontvangt die de tussen de Cliënt en derden aangegane verbintenissen weergeven, of documenten van derden, zoals kopieën van verkoopcontracten, kredietbrieven, cognossementen, enz., worden deze geacht louter informatief te zijn en de omvang van de diensten of de door de Vennootschap aanvaarde verplichtingen niet uit te breiden of te beperken.

(h) De Klant erkent dat de Vennootschap zich door het verlenen van de diensten niet in de plaats stelt van de Klant of van een derde en hen niet ontslaat van hun verplichtingen, noch op enige andere wijze een verplichting van de Klant jegens een derde of van een derde jegens de Klant overneemt, afzwakt, intrekt of zich ertoe verbindt deze na te komen.

(i) Alle monsters worden maximaal 3 maanden of zoveel korter als de aard van het monster toelaat, bewaard en daarna aan de Klant geretourneerd of anderszins naar goeddunken van de Vennootschap verwijderd, waarna de Vennootschap geen verantwoordelijkheid meer draagt voor dergelijke monsters. Voor de opslag van monsters gedurende meer dan 3 maanden worden door de Klant opslagkosten in rekening gebracht. Indien monsters worden geretourneerd, worden de Klant administratie- en vrachtkosten in rekening gebracht. Indien er speciale verwijderingskosten in rekening worden gebracht, zullen deze aan de Klant worden gefactureerd.

3. 3. Verplichtingen van de Klant

De Klant zal:

(a) ervoor zorgen dat voldoende informatie, instructies en documenten tijdig (en in elk geval niet later dan 48 uur vóór de gewenste interventie) worden verstrekt om de vereiste diensten te kunnen uitvoeren;

(b) ervoor zorgen dat de vertegenwoordigers van de Vennootschap alle nodige toegang krijgen tot de lokalen waar de diensten moeten worden uitgevoerd en alle nodige stappen ondernemen om eventuele belemmeringen voor of onderbrekingen in de uitvoering van de diensten weg te nemen of te verhelpen;

(c) indien vereist, alle speciale uitrusting en personeel ter beschikking stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten

(d) ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen voor de veiligheid en beveiliging van de werkomstandigheden, locaties en installaties tijdens de uitvoering van de diensten en zal in dit verband niet vertrouwen op het al dan niet vereiste advies van het Bedrijf

(e) het Bedrijf vooraf in kennis stellen van alle bekende gevaren of risico's, feitelijk of potentieel, in verband met een opdracht of monsters of tests, met inbegrip van bijvoorbeeld de aanwezigheid of het risico van straling, giftige of schadelijke of explosieve elementen of materialen, milieuvervuiling of vergiften;

(f) Al haar rechten volledig uit te oefenen en al haar verplichtingen na te komen onder elke relevante verkoop- of andere overeenkomst met een derde partij en bij wet.

4. Vergoedingen en betaling

(a) Vergoedingen die niet tussen de Onderneming en de Klant zijn vastgesteld op het moment dat de order wordt geplaatst of over een contract wordt onderhandeld, zijn de standaardtarieven van de Onderneming (die onderhevig zijn aan wijzigingen) en alle toepasselijke belastingen zijn voor rekening van de Klant.

(b) Tenzij in de factuur een kortere termijn is vastgesteld, dient de Klant alle aan de Vennootschap verschuldigde vergoedingen onmiddellijk te betalen, uiterlijk 30 dagen na de desbetreffende factuurdatum of binnen een andere termijn die door de Vennootschap in de factuur kan worden vastgesteld (de "Vervaldatum"), bij gebreke waarvan een rente van 1,5% per maand (of een andere rentevoet die in de factuur kan worden vastgesteld) verschuldigd is vanaf de Vervaldatum tot en met de datum waarop de betaling daadwerkelijk ontvangen is.

(c) De Klant heeft niet het recht om de betaling van bedragen die aan de Onderneming verschuldigd zijn in te houden of uit te stellen op grond van een geschil, tegenvordering of verrekening die hij tegen de Onderneming kan inroepen.

(d) De Vennootschap kan een vordering instellen voor de invordering van onbetaalde vergoedingen bij elke rechtbank met competente jurisdictie.

(e) De Klant dient alle incassokosten van het Bedrijf te betalen, met inbegrip van de honoraria van een advocaat en de daaraan verbonden kosten.

(f) Indien zich bij de uitvoering van de diensten onvoorziene problemen of uitgaven voordoen, tracht de Onderneming de Klant daarvan in kennis te stellen en heeft zij het recht de Klant extra kosten in rekening te brengen ter dekking van de extra tijd en kosten die noodzakelijk zijn om de diensten te voltooien.

(g) Indien de Vennootschap niet in staat is om alle of een deel van de diensten uit te voeren om welke reden dan ook buiten de controle van de Vennootschap, met inbegrip van niet-naleving door de Klant van een van zijn verplichtingen zoals bepaald in artikel 3, heeft de Vennootschap niettemin recht op betaling van:

(1) het bedrag van alle niet-terugbetaalbare kosten die door de Vennootschap zijn gemaakt; en

(2) een deel van het overeengekomen honorarium dat gelijk is aan het deel van de daadwerkelijk verrichte diensten.

5. Opschorting of beëindiging van de diensten

De Onderneming heeft het recht om onmiddellijk en zonder aansprakelijkheid de verlening van de diensten op te schorten of te beëindigen in geval van:

(a) niet-nakoming door de Klant van een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en deze niet-nakoming niet is verholpen binnen 10 dagen nadat de Klant van deze niet-nakoming in kennis is gesteld; of

(b) surseance van betaling, akkoord met schuldeisers, faillissement, insolventie, curatele of bedrijfsbeëindiging door de Cliënt.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

(a) Beperking van aansprakelijkheid:

(1) De Vennootschap is geen verzekeraar of garant en wijst alle aansprakelijkheid in die hoedanigheid af. Cliënten die een garantie tegen verlies of schade wensen, dienen een passende verzekering af te sluiten.

(2) Rapporten van Bevindingen worden uitgegeven op basis van informatie, documenten en/of monsters die door, of namens, de Cliënt worden verstrekt en uitsluitend ten behoeve van de Cliënt die verantwoordelijk is om naar eigen goeddunken te handelen op basis van dergelijke Rapporten van Bevindingen. Noch de Vennootschap, noch haar functionarissen, werknemers, agenten of onderaannemers zijn aansprakelijk ten opzichte van de Klant of derden voor handelingen die al dan niet worden ondernomen op basis van dergelijke rapporten met bevindingen, noch voor eventuele onjuiste resultaten die voortvloeien uit onduidelijke, foutieve, onvolledige, misleidende of valse informatie die aan de Vennootschap wordt verstrekt.

(3) De Vennootschap is niet aansprakelijk voor een vertraagde, gedeeltelijke of totale niet-uitvoering van de diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een gebeurtenis die buiten de controle van de Vennootschap valt, met inbegrip van de niet-naleving door de Klant van één van zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst.

(4) De aansprakelijkheid van het Bedrijf met betrekking tot een vordering voor verlies, schade of onkosten van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, zal in geen geval hoger zijn dan een totaal totaalbedrag dat gelijk is aan 10 keer het bedrag van de vergoeding die betaald is met betrekking tot de specifieke dienst die aanleiding geeft tot de vordering of US$20.000 (of het equivalent daarvan in lokale valuta), afhankelijk van welk bedrag het laagst is.

(5) Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zaken, verlies van kansen, verlies van goodwill en kosten voor het terugroepen van producten. Zij is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of onkosten die voortvloeien uit vorderingen van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen in verband met productaansprakelijkheid) die door de Klant kunnen worden geleden.

(6) In geval van een claim dient de Klant de Vennootschap schriftelijk in kennis te stellen binnen 30 dagen na ontdekking van de feiten die de claim zouden rechtvaardigen, en in elk geval wordt de Vennootschap ontslagen van alle aansprakelijkheid voor alle claims voor verlies, schade of onkosten, tenzij een rechtszaak wordt aangespannen binnen één jaar na:

(i) de datum van uitvoering door het Bedrijf van de dienst die aanleiding geeft tot de vordering; of

(ii) de datum waarop de dienst voltooid had moeten zijn in geval van vermeende niet-nakoming.

(b) Vrijwaring: De Klant zal de Vennootschap en haar functionarissen, werknemers, agenten of onderaannemers waarborgen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen (daadwerkelijk of dreigend) van derden voor verlies, schade of onkosten van welke aard dan ook, met inbegrip van alle juridische kosten en aanverwante kosten en hoe dan ook ontstaan in verband met de uitvoering, vermeende uitvoering of niet-uitvoering, van enige diensten.

7. Diversen

(a) Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in enig opzicht onwettig of onafdwingbaar blijken te zijn, zullen de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen daardoor op geen enkele wijze worden aangetast of in het gedrang komen.

(b) Tijdens de uitvoering van de diensten en gedurende een periode van één jaar daarna zal de Klant de werknemers van het Bedrijf niet direct of indirect verleiden, aanmoedigen of een aanbod doen om hun dienstverband met het Bedrijf te beëindigen.

(c) Het gebruik van de bedrijfsnaam of gedeponeerde merken van de Vennootschap voor reclamedoeleinden is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

8. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en geschillenbeslechting

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de Contractuele Relatie(s) op grond hiervan beheerst door het materiële recht van Zwitserland, met uitsluiting van alle regels met betrekking tot wetsconflicten, en worden zij definitief beslecht volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door een of meer scheidsrechters die in overeenstemming met de genoemde regels worden benoemd. De arbitrage vindt plaats in Parijs (Frankrijk) en wordt gevoerd in de Engelse taal.

Specifieke voorwaarden voor het testen van gasolie en stookolie

Specifieke voorwaarden voor gasolie- en stookolieproeven zijn hier te vinden .